НОВИ МОЩНОСТИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ НА ПЛОЩАДКА КОЗЛОДУЙ

Концепция

Концепцията за изграждане на 7 и 8 блок на площадката на АЕЦ „Козлодуй” след изчерване на експлоатационния ресурс на блокове 1 до 4  датира от началото на 1980-те години. По време на изграждането на 5 и 6 блок са предвидени две потенциални площадки за нови блокове.

Тази концепция е разглеждана нееднократно след това, в частност в контекста на преждевременното извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4, свързано с присъединяването към ЕС, като са осъществени общо три проучвания.
Последното предварително проучване на осъществимостта на евентуалното ново строителство на площадката на Козлодуй беше извършено през 2009 г. от Iberdrola Generation SAU и Iberdrola г. Construccion SAU Проучването потвърждава икономическата целесъобразност на изграждането на един или два нови блока, като се използват наличните  активи на АЕЦ, такива като електрическа и техническа инфраструктура, съществуваща надеждна система за радиационен мониторинг, наличие на съоръжения за вторична преработка на радиоактивни отпадъци и съхраняване на отработено гориво, наличие на квалифициран и опитен персонал, планирано изграждане на национално хранилище за ниско-и средноактивни отпадъци в близост до АЕЦ и т.н. Изследването заключава, че мощност от ново поколение би могла отчасти да компенсира затварянето на блокове 1 до 4 (1760 MW), като се гарантира надежден източник на електроенергия. Това позволява да бъде напълно и ефективно използвана инфраструктурата, изградена от АЕЦ „Козлодуй“ (която след спирането на блокове от 1 до 4 се използва само до 50%), като по този начин се постига намаляване на първоначалните инвестиции и оптимизиране на условията на тяхното възвръщане.
Изграждането и въвеждането в експлоатация на нова ядрена мощност в АЕЦ допълнително ще допринесе за стратегическите дългосрочни цели, свързани с повишаване на пряката и непряка заетост на населението в Северозападния регион на България, запазване на научния и технически потенциал и осигуряване на фактори на икономическия растеж, гарантиране на надеждни и достъпни електроенергийни доставки в България и  целия регион,  значително намаляване на вредните за околната среда емисии и като цяло за изпълнение на Енергийната стратегия на България до 2020 г.,  предвиждаща по-нататъшното развитие на ядрената енергетика.

Въз основа на горното и съгласно действащото законодателство, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД  заявява инвестиционно намерение, което Българското правителство разглежда независимо от плановете за изграждане на АЕЦ „Белене“.

Правителствени решения и законодателни изисквания

На 29 март 2012 г., Министерски съвет на Република България възложи  на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма да внесе в  Министерския съвет предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”” (РМС  №250 от 29.03.2012, т. б)).

На 11 април 2012 г., Министерският съвет даде принципно съгласие по чл. 45, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия да се предприемат действия, необходими за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй”. МС задължи Министъра на икономиката, енергетиката и туризма да внесе в Министерския съвет доклад по чл. 45, ал. 2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия за вземане на решение по същество и доклад относно правно-организационната форма за осъществяването на проекта (Протокол № 14 от заседанието на МС на 11 април 2012г., т.28) .
Съгласно  чл. 8 ал.4 от Закона за енергетиката и член 45 от ЗБИЯЕ, атомната електроцентрала ще бъде изградена с решение по същество на МС, по  предложение, представено от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, придружено от  оценка на ядрената безопасност и радиационната защита, въздействието върху околната среда и физическата защита, социалното и икономическото значение на изграждането на ядрена мощност за страната или за определени региони, за радиоактивните отпадъци и отработено ядрено гориво, които ще се генерират, както и тяхното управление. Въз основа на посочените оценки, Министерският съвет ще вземе решение по същество, включително  относно конкретната технология, единичната  и общата инсталирана мощност и графика за въвеждане в експлоатация на новите мощности.

Инвестиционното намерение за изграждане на електропроизводствена мощност на базата на леководна реакторна технология от поколение III или III+ ще се осъществява при стриктно спазване на изискванията на действащото законодателство  в областта на ядрената безопасност, изискванията на  Европейските експлоатиращи организации за атомните централи с леководни реактори, както и най-новите изисквания на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) по отношение изграждането на нови ядрени мощности.  Финансирането на проекта ще се осъществи въз основа на пазарни принципи, без държавни средства и / или гаранции и / или заеми, като ще се търси участието на стратегически инвеститори.

Изпълнение на правителствените решения

Със заповед на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма е създадена междуведомствена експертна работна група по въпросите, свързани с изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. В работната група участват експерти от МИЕТ, АЯР, МВР, МЗ, МОСВ, „БЕХ” ЕАД, „НЕК” ЕАД и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Задачите на Работната група включват както преценка относно правно-организационната форма за осъществяване на проекта за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“, така и разработване на програма за реализиране и график за изпълнение на отделните задачи по проекта.

В изпълнение на решението по принцип  на МС, по силата на Закона за защита околната среда,  засегнатото население и общините, както и Министърът на околната среда и водите са  уведомени от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД относно инвестиционното намерение за изграждане на ядрени мощности от поколение III или III +  на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. В изпълнение на ЗБИЯЕ чл. 45 ал. 3, инвестиционното намерение е съобщено и на компетентните органи на Румъния, чрез Министъра на външните работи.

С цел да се организира изпълнението на инвестиционното намерение, на 3 май 2012 г. Съветът на директорите на  „АЕЦ Козлодуй” ЕАД взе решение да се създаде ново дъщерно дружество. На 5 май 2012 г., Българският енергиен холдинг в качеството си на принципал даде необходимото разрешение и на 9 май 2012 г. бе учредена  проектна компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности”  ЕАД с едноличен собственик на капитала -  „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Целта на компанията е реализацията на новата ядрена мощност, като основната задача на настоящия първоначален етап е да се организира процеса на провеждане на предпроектно проучване – избор на площадка, оценка на въздействието върху околната среда и технико-икономически анализ.

Състояние на Технико-икономическото проучване

През юни 2012г., „ АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД  покани заявяване на интерес за провеждането на технико-икономическо проучване на две опции за реализация на инвестиционното намерение: (1) блок с ВВЕР, с използване на оборудването за „ядрения остров” , предназначено и вече закупено за Проекта „Белене”, с нови системи за управление и контрол и турбинен остров от друг производител; (2) изграждане и експлоатация на изцяло нов проект на блок с реактор с вода под налягане (PWR) с мощност 1000 – 1200 MWe, лицензиран в страната на производство. Технико-икономическото проучване трябва да оцени пригодността на площадката, управлението на РАО и ОЯГ, използването на съществуващата инфраструктура и оборудване, лицензирането, местните икономически аспекти и икономическата ефективност на PWR – опциите, достъпни в момента на пазара, както и да предложи и анализира допускания за изработване на финансов модел на проекта.

Искането за предложения предизвика отклика на компании и консорциуми както следва:  Areva, Areva/Mitsubishi, Риск Инженеринг, Westinghouse Electric Spain и Worley Parsons. През август 2012, в резултат на конкурсна процедура, проектната компания АЕЦ – НМ възложи проучването на Westinghouse Electric Spain.

Технико-икономическото проучване се очаква да бъде завършено към м. март 2013г.

Избор и лицензиране на площадката

Конкурсна процедура за провеждане на проучване за избор на площадка бе стартирана през юни 2012 г. и завършенa към  началото на септември 2012 г. Проучването  е възложено на българската компания Риск Инженеринг.

Според Техническото задание, следва да бъдат разгледани  четири възможни местоположения  на новата мощност  на площадка Козлодуй:

-      площадка с площ 55 хектара, разположена на  северо-изток от  блокове 1 и 2;

-      площадка с площ 55 хектара, разположена на  изток от  блокове 1 и 2;

-      площадка с площ 53 хектара, разположена на север от блокове 5 и 6;

-      площадка с площ 21 хектара, разположена на запад от блокове 3 и 4.

Проучването следва да оцени наличните площадки, като отчете изискванията на действащото законодателство по безопасност и защита на околната среда, както и най-новите стандарти на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и изискванията за подбор и оценка на площадката. Въз основа на резултатите от анализа, проучването трябва да оцени степента на защита на АЕЦ срещу външни опасности, предизвикани от метеорологични, хидроложки и геоложки явления. Проучването следва да класифицира четирите площадки съгласно разработена методика за оценка и да предложи оптималното местоположение за изграждане на новата мощност. Окончателните резултати от проучването се очаква да бъдат представени през април 2012.

Състояние на Доклада за ОВОС
През септември 2012 г., във връзка с инвестиционното намерение за строителство на нова ядрена мощност на площадка Козлодуй, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД  покани всички заинтересовани страни да заявят интерес и представят предложения за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и разработване на Доклад за ОВОС, в съответствие с действащото законодателството в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие. Докладът за ОВОС трябва да направи оценка на въздействието върху околната среда на новата атомна мощност на площадката на АЕЦ, при отчитане на кумулативния ефект от съвместната експлоатация на всички съоръжения, разположени на нея. Докладът по ОВОС следва да оцени и трансграничното въздействие, като  представи съответните резултати в отделен том. Влиянието на инвестиционния проект върху защитените територии в   близост до площадката  също следва да се оцени. След разработване, Докладът за ОВОС трябва да бъде оценен от Министерството на околната среда и водите и да бъде подложен на обществено обсъждане.
В рамките на последния етап от процеса на ОВОС, следва да бъде получено решение на Министерството на околната среда и водите относно допустимостта на изпълнението на инвестиционното намерение, въз основа на доклада за ОВОС и приложенията към него, документите и позициите, получени по време на процедурата по ОВОС и резултатите от обществения дебат.
Следващи стъпки
В кратък срок предстои да бъдe иницииран процесът на лицензиране на новата ядрена мощност, с внасяне на искане за разрешение за определяне на местоположението на ядреното съоръжение (разрешение за избор на площадка) издавано от Председателя на Агенцията за ядрено регулиране по силата на член 33, ал. 2 и ал. 3  от ЗБИЯЕ. Документите, изисквани за целта от действащото законодателство, са в процес на подготовка.

След приключване на проучванията и оценките, изисквани от действащото законодателство, до май 2013 г. резултатите от тях трябва да бъдат предоставени на Министерския съвет като необходимо фактическо основание за правителствено решение по същество относно инвестиционното намерение за изграждане на нови ядрени мощности,  включително относно специфичната технология, която ще се използва, броя на блоковете и тяхната обща инсталирана мощност, графика за строителство и въвеждане в експлоатация.
В случай на положително правителствено решение, след лицензиране на площадката ще се търси стратегически инвеститор, който да придобие 49% от капитала на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД.