За нас

WIN History

Сдружение “Жените в ядрената индустрия – България” е доброволна, професионално-творческа организация, обединяваща жените, които работят или имат интереси в областта на образованието, науката, технологията и практиката на използването на ядрената енергия и приложението на радиацията за мирни цели.

Основни цели на Сдружението са:
- Да обединява усилията на професионалистките, работещи в областта на използването на ядрената енергия и приложението на радиацията, в науката, образованието и медицината за изучаването, развитието и безопасното използване на достиженията ядрената техника и технологии в полза на обществото;
- Да пропагандира и разпространява постиженията на ядрените технологии в системата на образованието и подготовката на кадри, да насочва и координира подрастващите за усвояване на тези технологии;
- Да популяризира развитието на ядрените технологии в България и професионалните достижения на своите членове сред жените от другите държави, работещи в тази област;
- Да подпомага и поощрява творческите инициативи на своите членове и тяхното професионално реализиране и усъвършенстване;
- Да изготвя прогнози, становища, оценки и препоръки, засягащи научно- техническото и екологическото развитие на страната, които са от компетентността на членовете на Сдружението, за разпространение на добрите практики и международния опит и за решаване на проблемите на екологията.