Общо събрание на Сдружение ”Жените в ядрената индустрия-България” (WiN – Bulgaria)

Сдружение ”Жените в ядрената индустрия – България” проведе Общото си събрание на 15.03.2013год в Дом на енергетика – гр.Козлодуй,  както предварително бе обявено в ДВ брой 7/2013год.

Съгласно дневния ред Общото събрание прие с пълно болшинство oтчетен доклад на Сдружението за 2012година , oтчет на приходите и разходите за 2012 година и oтчет на Бюджет 2012 година. С допълнения и обсъждане бе приет и Бюджета за 2013 година.

Като най-важно предстоящо мероприятие за 2013 година се посочи отбелязването на 20-години от откриването на секция “Жените в ядрената енергетика” в България. В началото секцията е сформирана към Българско ядрено дружество. За това събитие се изказаха почти всички присъстващи. Взе се решение УС на Сдружението да определи организационен комитет (членовете, на който се предложиха и на ОС). УС и Организационен комитет да подготвят „Програма за отбелязване на 20-годишнината от създаване на WiN Bulgaria”. Програмата да включва различни мероприятия и по секции и общо за Сдружението,  същата да се обсъди по секции и приеме за изпълнение. Реши се всички мероприятия, в които участва или организира Сдружението през 2013 година да бъдат под знака на 20-годишнината. Като мото се предложи: „ WiN Bulgaria – организация с история и бъдеще”.

В точка разни на дневния ред присъстващите бяха запознати с предстоящи мероприятия в страната и чужбина като :

-          Конференция на БУЛАТОМ през м.юни в България (ВК ”Ривиера”)

-          Годишна конференция на WiN Global през м.октомври в ЮАР (Йоханесбург)

-          Конгрес на физиците в България – м.септември (София)

-          Конференция на БЯД – м.септември ( Слънчев бряг)

Като необходимост за по-добра и координирана дейност се отбеляза работата със средношколската секция, както и по-ползотворно използване капацитета на нашите специалисти и включването на повече членове на Сдружението в мероприятията.

Коментира се материал подготвен с отговори на проведена преди ОС анкета, както и страницата www.win-bulgaria.org в интернет.

След закриване на ОС бе организиран коктейл в р-т ”Истър”, където обсъждането на важните въпроси за 2013 година продължи.

УС на Сдружението

Снимки от събранието:

Comments are closed.