Обществено обсъждане на резултатите от проведените стрес тестове в “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД

Сдружение “Жените в ядрената индустрия-България” участва в Обществено обсъждане на резултатите от проведените през 2011 г. в “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД  стрес тестове

На 05.07.2012г.  в гр.Козлодуй се проведе общественното обсъждане на резултатите  от проведените стрес тестове в “АЕЦ-Козлодуй”ЕАД. Мероприятието бе инициирано от Агенцията за ядрено регулиране, а домакин бе АЕЦ „Козлодуй”. Представители от различни организации и от местната власт, жители на региона и антиядрена група присъстваха в Дома на енергетика и взеха активно участие. На общественно обсъждане бе подложен окончателният Национален доклад за резултатите от стрес тестовете.

Участие взехме и ние сдружение “Жените в ядрената индустрия”, присъстваха наши членове и от трите секции – София, Белене и Козлодуй. Председателят на Сдружението Радка Иванова представи и прочете становище за резултатите от стрес тестовете. Становището бе подготвено от членове на сдружението участвали в различни области на стрес тестовете (Галина Костадинова и Валентина Йорданова). То бе обсъдено и с други наши членове. По време на обсъждането възникнаха и въпроси, които също бяха вписани и зададени на АЯР и АЕЦ”Козлодуй”. Така до крайното му изготвяне  становището стана наистина  на цялото Сдружение, за което УС изказва благодарност на всички.

Отговор на поставените  в становището въпроси даде лично Председателя на АЯР г-н Сергей Цочев:

1. Какви са изводите, които могат да бъдат направени по отношение на безопасността на съоръженията в международен аспект – къде сме ние?

– Стрес тестовете нямат за цел да класират или да съпоставят и сравняват  АЕЦ една с друга. И поясни отново целите и очакванията на стрес тестовете.

2. Има ли определени срокове и какви за осъществяването на предписаните и планираните мерки?

- Времето на реализация е различно, но най-общо може да се каже срок в рамките на 1 до 2 години.

3. Кой и как ще осъществява контрол за изпълнението на Програмите по стрес тестовете?

- Кой? – АЯР, а Как? – имаме определени методики за проверки, както и при стрес тестовете.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

от Сдружение “Жените в ядрената индустрия-България”

относно : Обществено обсъждане на резултатите от проведените през 2011 г. в “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД  стрес тестове на 05.07.2012г. гр.Козлодуй

В провеждането на инициираните от АЯР стрес тестове, като целенасочена преоценка на запасите по безопасност на съоръженията в „АЕЦ Козлодуй” при бедствени природни събития, които водят до тежки аварии, взеха участие експерти от АЕЦ Козлодуй в отделните  области на оценката. В обсъждане на проектните мерки, изисквания и възможности за реагиране на надпроектни събития от външните въздействия, както и в определяне на мерки за увеличаване нивото на устойчивостта на компонентите и КСК, с цел увеличаване на общата устойчивост на централата срещу екстремни природни явления участваха служителите от АЕЦ, най-добре познаващи проектните основи и изисквания за експлоатация на ядрени съоръжения на площадката на АЕЦ “Козлодуй” – блокове 5 и 6; БОК на блокове 3 и 4; ХОГ и СХОГ.

Изявени специалисти и експерти от АЕЦ Козлодуй  съвместно с водещи специалисти от външни организации (сред тях и от двете страни участваха членове на Сдружението) – ИЯИЯЕ – БАН, “Уорли Парсънс Нюклиър сървисис”, “Риск инженеринг”, “ЕНПРО Консулт”, “Уестингхаус Енерджи системс”  извършиха анализи и оценки на безопасността в следните пет области – “Земетресения”, “Външни наводнения”, “Екстремни метеорологични въздействия”, “Загуба на електрозахранване и загуба на краен поглътител” и “Управление на тежки аварии”. В резултат на тези анализи и оценки, както е отбелязано в Националния доклад, са идентифицирани коректно силните и слабите места и са набелязани определени мерки за подобряване на устойчивостта към загуба на електрозахранване и краен поглътител на топлина.

В допълнение към определените мерки, АЯР предлага в АЕЦ “Козлодуй” да бъдат разгледани и анализирани допълнителни проектни решения, както и възможните комбинации на събитията земетресение и наводнение с последваща загуба на електрозахранване и краен поглътител. Във връзка с тази оценка на АЯР към настоящия момент в АЕЦ “Козлодуй” се изпълняват две програми: Програма за изпълнение на препоръките от проведените “стрес тестове“ на ядрените съоръжения в АЕЦ “Козлодуй” и Програма за повишаване на оперативната готовност на АЕЦ “Козлодуй” за действия при екстремни условия.

В АЕЦ”Козлодуй” при провеждането на стрес тестовете са отчетени всички указания и изисквания на Асоциаци­ята на западноевропейските ядрени регулатори (WENRA), на ЕК и на АЯР, както и препоръките на Световната асо­циация на ядрените оператори WANO. Обхватът, съдържанието и времевата рамка на стрес тестовете в българската АЕЦ, съответстват на тези, предложени от WENRA и приети от ENSREG.

Ние членовете на Сдружение “Жените в ядрената индустрия – България”  подкрепяме направените изводи и предложените корегиращи мерки в Националния доклад. Считаме, че проведените стрес тестове обобщават реакцията на централата и ефективността на превантивните мерки при екстремни ситуации, установят потенциално слабите места и праговите ефекти. Оценяват устойчивостта на приложения подход на защита в дълбочина, адекватността на съществуващите мерки за управление на аварии, определят потенциалните технически и организационни (процедури, човешки ресурси, организация на аварийното реагиране или използване на външни ресурси) подобрения за повишаване на ядрената безопасност на АЕЦ „Козлодуй”.

И в заключение –  имаме  следните въпроси  :

1. Какви са изводите, които могат да бъдат направени по отношение на безопасността на съоръженията в международен аспект – къде сме ние?

2. Има ли определени срокове и какви за осъществяването на предписаните и планираните мерки?

3. Кой и как ще осъществява контрол за изпълнението на Програмите по стрес тестовете?

Comments are closed.