Годишно събрание

СДРУЖЕНИЕ

“ЖЕНИТЕ  В  ЯДРЕНАТА  ИНДУСТРИЯ – БЪЛГАРИЯ”

3321 Козлодуй,  АЕЦ “Козлодуй”, ПК – “Жените в ядрената индустрия – България”

П О К А Н А

Управителният съвет на сдружение „Жените в ядрената индустрия – България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.17 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на 15.03.2012 г. от 16.00 ч. в Камерна зала на Дом на енергетика гр. Козлодуй при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчета за работата на УС и Сдружението за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.
  2. Приемане на финансовия отчет на Сдружението за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.
  3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2013 г.
  4. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 17.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Председател: Радка Иванова

Comments are closed.